Ceremoniał Szkolny

Zespołu Szkół Technicznych nr 2

Mariana Batko

w Chorzowie

 

Wstęp

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2016   r. prawo oświatowe:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” oraz artykułem 5 ustawy Prawo oświatowe

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.

 

Ceremoniał szkolny: to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły; to również zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych.

Uroczystości i symbole szkolne:

Do uroczystości tworzących ceremoniał szkolny należą:

 1. a) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 2. b) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,
 3. c) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów kończących szkołę, inne święto szkolne),
 4. d) uroczystości związane ze świętami narodowymi:

– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

– 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja

 

 1. e) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to m.in:
 • – Rocznice agresji Niemiec na Polskę,
 • – Rocznice agresji ZSRR na Polskę,
 • – Rocznice wybuchu Powstań Śląskich,
 • – Święto Patrona Szkoły,
 • – Pogrzeby i inne uroczystości o charakterze kościelnym,
 • – Rocznice innych ważnych dla Szkoły wydarzeń historycznych.

 

Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona jest
w barwach narodowych. Na lewej stronie płata na granatowym tle znajduje herb miasta i napis z nazwą Szkoły i rokiem jej powstania.

 

Poczet sztandarowy w szkole

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów.

Sztandar używany jest dla podkreślenia doniosłości w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz
w uroczystościach państwowych i regionalnych.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar jest ozdobiony czarnym kirem.

Insygnia pocztu sztandarowego

– biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

– białe rękawiczki.

 

 1. Komendy podczas uroczustości ze sztandarem:

Rozpoczęcie uroczystośći:

„Baczność”

Poczet sztandarowy wprowadzić– uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą.

Do hymnu państwowego

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości:

Do hymnu szkoły

„Po hymnie”

„Baczność”

„Poczet sztandarowy wyprowadzić

 1. Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;

 1. „Na ramię”- ”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni,
 2. „Prezentuj”- chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca,
 3. „Do nogi”- wykonuje się na komendę: „Baczność”.