W dniu 10 listopada dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie zwołał posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym poinformował o zakwalifikowaniu szkoły do programu rządowego „Aktywna tablica”. Zaprezentował wyposażenie, które dzięki zakwalifikowaniu do programu szkoła pozyskała. Na tym posiedzeniu Rady Pedagogicznej ukonstytuowała się grupa robocza i powołano nauczycielskie zespoły samokształceniowe. Zespoły samokształceniowe będą skupiały się wokół przewodniczących zespołów przedmiotowych. Powołano szkolnego e-koordynatora działań w zakresie stosowania TIK w nauczaniu. Wyznaczono grupy nauczycieli do uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Wyznaczono nauczycieli do uczestnictwa w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.