Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej
w Zespole Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie

I. Postanowienia ogólne.

 1. Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.
 2. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm).
 3. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.
 4. Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi/praktyką zawodową odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły.
 5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych, zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu.
 6. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy organizacja i kontrola zajęć praktycznych, praktyk zawodowych na terenie zakładów pracy.
 7. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w czasie ferii. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii odpowiednio skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.

II. Przygotowanie miejsca praktycznej nauki zawodu.

 1. Podstawą odbywania praktyki zawodowej i zajęć praktycznych jest umowa między szkołą a zakładem pracy (technikum) lub umowa między młodocianym pracownikiem a zakładem pracy (branżowa szkoła/zasadnicza szkoła zawodowa).
 2. Uczniowie kierowani na praktykę i zajęcia praktyczne powinni posiadać:
  • umowę o praktykę zawodową/zajęcia praktyczne,
  • program praktyk/zajęć praktycznych,
  • regulamin praktyk/zajęć praktycznych,
  • dzienniczek praktyk/zajęć praktycznych.
 3. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.
 4. Uczeń, który nie zalicza praktyk z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może odbywać praktykę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 5. W czasie odbywania praktyki i zajęć praktycznych przeprowadzane są kontrole przez kierownika szkolenia praktycznego, pod względem:
  • dyscypliny pracy uczniów,
  • zgodności prowadzenia zajęć z programem,
  • prowadzenia dokumentacji (dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego i opiekunów praktyk),
  • przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.

III. Ocenianie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.

 1. Ocenianiu podlega:
  • stopień umiejętności i wiedzy określony programem praktyk zawodowych/zajęć praktycznych,
  • obecności na praktyce/zajęciach praktycznych.
 2. Ocenę z praktyki zawodowej ustala się w ostatnim dniu praktyki zawodowej.
 3. Ocenę końcową (semestralną i roczną) z zajęć praktycznych wystawia instruktor praktycznej nauki/opiekun praktyk, potwierdza ją swoim podpisem i pieczęcią zakładu pracy.
 4. Ocena z zajęć praktycznych powinna być wystawiona nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 5. W okresie do 3 dni od wystawienia oceny zajęć praktycznych uczeń zobowiązany jest złożyć osobiście ocenę u wychowawcy klasy, celem wpisania oceny przez wychowawcę do dziennika lekcyjnego.
 6. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktycznej nauki zawodu, otrzymuję ocenę nieklasyfikowany.
 7. Niezaliczenie praktycznej nauki zawodu następuje w przypadku:
  • niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia zajęć praktycznych,
  • nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50% ,
  • samowolnej zamiany miejsca odbywania zajęć praktycznych/praktyki zawodowej,
  • braku wymaganej dokumentacji zajęć praktycznych,
  • złamania dyscypliny pracy,
  • niepodporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy,
  • uzyskania negatywnej oceny,
  • niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
  • niedostarczenie do wychowawcy dzienniczka zajęć praktycznych/dzienniczka praktyk z oceną semestralną/końcoworoczną.
 8. Niezaliczenie zajęć praktycznych/praktyki zawodowej stanowi podstawę niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

IV. Nieobecność na zajęciach praktycznych.

 1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest
  • dla uczniów technikum – zwolnienie lekarskie, zwolnienie przez szkołę np. udział w konkursach itp., zwolnienie od rodziców/opiekuna prawnego,
  • dla młodocianych pracowników – zwolnienie lekarskie.
 2. W przypadku nieobecności na zajęciach praktycznych/praktykach, uczeń jest zobowiązany najpóźniej dzień przed zajęciami praktycznymi/praktykami poinformować zakład pracy o swojej nieobecności i podać przyczynę nieobecności.

V. Obowiązki ucznia.

 1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do zajęć praktycznych/praktyki zawodowej poprzez:
  • zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez instruktora szkolenia praktycznego/opiekuna praktyk na spotkaniu, które odbywa na pierwszym spotkaniu w zakładzie pracy,
  • odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu zajęć praktycznych
 2. Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:
  • właściwą postawę i kulturę osobistą,
  • właściwy ubiór/wygląd,
  • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy,
  • dostosowanie się do ustalonego przez instruktora szkolenia praktycznego/opiekuna praktyk obowiązującego harmonogramu zajęć praktycznych,
  • rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez instruktora praktycznej nauki zawodu/opiekuna praktyk, lub osoby wyznaczonej przez instruktora/opiekuna,
  • systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach zajęć praktycznych,
  • uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka, na podstawie obecności i opanowanych wiadomości i umiejętności z praktycznej nauki zawodu,
  • przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka wraz z wpisaną oceną do wychowawcy klasy dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym,
  • przekazanie w ustalonym terminie do wychowawcy klasy lub kierownika szkolenia praktycznego informacji o semestralnej lub rocznej ocenie z zajęć praktycznych/praktyki zawodowej.

VI. Strój/wygląd.

 1. Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących poprawnego wyglądu przez co rozumie się szczególną dbałość o higienę osobistą.
 2. Uczeń powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju, przez co   rozumie się strój zgodny z wymaganiami obowiązującymi dla danego zawodu.
 3. W czasie odbywania praktyk uczniowie postrzegani są przez klientów firmy jako pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy.