Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.zstnr2.pop.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zstnr2.pop.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-10-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. brak „focusu” wokół elementów nawigacyjnych.
 2. Filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 3. Część z publikowanych plików multimedialnych nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23

Strona internetowa posiada następujące udogodnienia:

 1. Podwyższony kontrast.
 2. Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora szkoły, adres poczty elektronicznej: zstnr2@zstnr2.pop.pl lub zst2mbatko@gmail.com lub pod numerem telefonu 322410129.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie
ul. Powstańców 6a

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Powstańców, aby wejść do budynku trzeba pokonać schody na wysokość około 2m.  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Z czterema klatkami schodowymi. Budynek nie posiada wind.
 4. Przy budynku szkoły nie bezpłatnego parkingu.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.