Zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej.

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Technicznych nr 2 odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego, tzn. absolwenci szkoły podstawowej powinni zalogować się na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html i wybrać właściwy typ szkoły. Kandydat do naszej szkoły przyjmuje do wiadomości ten sposób rekrutacji i akceptuje jego wynik.

I. Zasady ogólne

 1. O przyjęciu do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2, decyduje ilość zdobytych punktów.
  2. Ilość miejsc: 60.
  3. Kandydaci starający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów.
  4. Na ilość przyznanych punktów wpływ mają następujące elementy:
 • wynik egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów;
 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – 4 punkty
  a) krajowym – 3 punkty
  a) wojewódzkim – 2 punkty
  a) powiatowym – 1 punkt

W przypadku kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

II. Szczegółowe zasady przyznawania punktów

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Najwyższa ocena z
techniki lub informatyki
dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Najwyższa ocena z
fizyki, chemii lub biologii
dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 7 punktów
Za osiągnięcia wykazane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – 4 punkty
  a) krajowym – 3 punkty
  a) wojewódzkim – 2 punkty
  a) powiatowym – 1 punkt

W przypadku kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

18 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3 punkty
W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,  języka obcego nowożytnego  oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o ktorych mowa w art. 44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

2) języka obcego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust.3 pkt 4ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

100 punktów.
Egzamin ósmoklasisty.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego (100% x 0,30 = 30 pkt)
 • matematyki (100% x 0.30 = 30 pkt),
 • języka obcego nowożytnego (100% x 0.2 =20 pkt)
 •  jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia (100% x 0.2 =20 pkt).
100 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

W przypadku alternatywnych zajęć edukacyjnych pod uwagę bierze się zajęcia z których kandydat uzyskał wyższą ocenę.

Kandydaci przyjęci do Branżowej Szkoły I Stopnia dostarczą do sekretariatu szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu,
 • potwierdzenie zakładu pracy o przyjęciu do nauki zawodu,
 • 2 podpisane zdjęcia.

Uczniowie klas pierwszych dostarczą w pierwszym miesiącu nauki umowę o przyuczeniu do zawodu.