Terminy rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności. do końca stycznia
2 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego
3 Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca
2022 r.
do godz. 15.00
od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 24 czerwca
2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
———————-
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r. 3 sierpnia 2022 r.
6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 19 lipca 2022 r 11 sierpnia 2022 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r
8 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 16 maja 2022 r.
do 268 lipca 2022 r
od 1 sierpnia 2022 r.
do 17 sierpnia 2022 r
9 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2022
r. do 18 sierpnia
2022 r. do godz.
15.00
 10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych
29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
19 sierpnia 2022 r.
 11 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w
szkole
29 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r
 12 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 1 sierpnia 2022 r 22 sierpnia 2022 r.
 13 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2022 r 25 sierpnia 2022 r
 14 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
 15 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły