Terminy rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności. do końca stycznia
2 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego
3 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00 Zrezygnowano z rekrutacji uzupełniającej z uwagi na COVID-19
4 Uzupełnienie wniosku o wynik egzaminu ośmioklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz.15.00 Zrezygnowano z rekrutacji uzupełniającej z uwagi na COVID-19
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
8 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
9 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz.15.00
 10 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  12 sierpnia 2020 r. do godz.14.00
 11 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  19 sierpnia 2020 r.
 12 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
 13  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 14 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
 15 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły