Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

W przypadku kierowania do Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie jakiejkolwiek korespondencji przez osoby fizyczne, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach informuje, iż:

 1. Administrator danych: Administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie ul. Powstańców 6a.
 2. Inspektor ochrony danych: W Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie powołano Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Zdzisław Korzuch. Kontakt: biuro@bitprotect.pl 

  Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Techniczny nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy przyjmowanie jakiegokolwiek rodzaju zgłoszeń i wniosków, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które należy kierować mailowo, listownie lub osobiście – na adres ogólny.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe przetwarzane są:
  – w celu realizacji zadań ustawowych to jest na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi)
  – w celu realizacji umów – to jest na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią: Nie dotyczy.
 6. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym, których działalność jest ściśle związana z działalnością edukacyjną, wychowawczą i społeczną szkoły, podmiotom wykonującym usługi niszczenia i archiwizacji oraz innym uprawnionym organom publicznym.
 7. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej: Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi.
 8. Okres, przez który dane będą przechowywane: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane lub do których są przetwarzane. Szczegółowe okresy przechowywania danych pozyskiwanych w określonych celach określają odrębne przepisy
 9. Informacja o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy wyłącznie danych udostępnionych na podstawie zgody, to jest w zakresie działań promocyjno-prewencyjnych).
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo przenoszenia danych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody bądź w celu realizacji umowy.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.