Do podstawowych obowiązków młodocianego należy m.in.:

 • dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
 • przestrzeganie czasu i organizacji pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • systematyczne wypełnianie obowiązku dokształcania teoretycznego,
 • odnoszenie się z szacunkiem do przełożonego oraz przestrzeganie zasad koleżeńskiej współpracy,
 • przystąpienie do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki zawodu.

Czas pracy:

 • W wieku do 16 lat czas pracy nie może przekraczać 6 godzin na dobę.
 • W wieku powyżej 16 lat czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
 • Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.
 • Nie wolno zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, która dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00; w przypadku młodocianych, którzy nie ukończyli 16. roku życia, pora nocna przypada pomiędzy 20.00 – 6.00.
 • Przerwa w pracy młodocianego, obejmująca porę nocną, powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.
 • Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Urlop:

 • Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych.
 • Z upływem roku pracy wymiar urlopu wynosi 26 dni roboczych.
 • Prawo do kolejnego urlopu młodociany nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
 • W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma on prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.
 • Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.
 • Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu (w pierwszym roku nauki), pracodawca może, na jego wniosek, udzielić urlopu zaliczkowo w okresie ferii szkolnych.
 • Młodociany ma prawo ubiegać się o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.