Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie realizuje projekt pt. „Dzisiaj staż, jutro praca” o nr 2019-1-PL01-KA102-062421, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Czas trwania projektu: 01.11.2019 r. – 31.10.2022 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, którzy kształcą się lub ukończyli kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych. Do udziału w projekcie uczestnicy zostaną wybrani na drodze rekrutacji według wytyczonych kryteriów zgodnie z regulaminem rekrutacji.
W ramach projektu 22 uczestników weźmie udział w 3-tygodniowym stażu zawodowym w Schkeuditz, Niemcy. Planowany termin stażu: 29 listopada 2021 r. – 17 grudnia 2021 r.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

 1. Zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa” – pobierz.
 2. Pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w sekretariacie lub do tutaj
 3. CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B oraz CZĘŚĆ D wypełnia kandydat/ka.
 4. CZĘŚĆ F wypełnia wychowawca.
 5. W przypadku ucznia/uczennicy Technikum Samochodowego CZĘŚĆ C wypełnia nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 6. W przypadku młodocianego pracownika CZĘŚĆ C wypełnia pracodawca.
 7. W szczególnych przypadkach należy zwrócić się do pedagoga szkolnego o wypełnienie CZĘŚCI E.
 8. Komplet dokumentów należy złożyć u wychowawcy do dnia 20 września 2021 r.
 9. Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy uzupełniającej nastąpi 27 września 2021 r.

Cele stażu:

 • Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer;
 • Rozwijanie umiejętności językowych – posługiwanie się językiem obcym w na co dzień i w pracy;
 • Podniesienie kompetencji społecznych – umiejętność dostosowania się do nowych warunków pracy, samodzielność, kreatywność, radzenie sobie ze stresem;
 • Budowanie pozytywnego nastawienia do systematycznego, ciągłego rozwoju zawodowego;
 • Docenienie znaczenia bogactwa wynikającego z wielokulturowości.