Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie realizuje projekt pt. „Dzisiaj staż, jutro praca” o nr 2019-1-PL01-KA102-062421, który dofinansowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Czas trwania projektu: 01.11.2019 r. – 31.10.2021 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, którzy kształcą się lub ukończyli kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych lub fryzjer. Do udziału w projekcie uczestnicy zostaną wybrani na drodze rekrutacji według wytyczonych kryteriów zgodnie z regulaminem rekrutacji.
W ramach projektu dwie grupy po 20 uczestników wezmą udział w 3-tygodniowym stażu zawodowym w Plymouth, Anglia. Planowany termin pierwszego stażu: 15 marca 2020 r. – 4 kwietnia 2020 r.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  1. Zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa”.
  2. Pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w sekretariacie.
  3. CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B oraz CZĘŚĆ D wypełnia kandydat/ka.
  4. CZĘŚĆ F wypełnia wychowawca.
  5. W przypadku ucznia/uczennicy Technikum Samochodowego CZĘŚĆ C wypełnia nauczyciel przedmiotów zawodowych.
  6. W przypadku młodocianych pracowników CZĘŚĆ C wypełnia pracodawca.
  7. W szczególnych przypadkach należy zwrócić się do pedagoga szkolnego o wypełnienie CZĘŚCI E.
  8. Komplet dokumentów należy złożyć u wychowawcy do dnia 22 listopada 2019 r.
  9. Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy uzupełniającej nastąpi 29 listopada 2019 r.

Do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa