W zeszłym tygodniu zebrali się nauczyciele wchodzący w skład Komisji Rekrutacyjnej. Po analizie formularzy rekrutacyjnych i przyznaniu odpowiedniej ilości punktów wynikających z regulaminu, została ustalona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dzisiaj staż, jutro praca”. Punktacji podlegała ostatnia ocena z zachowania, ocena z języka angielskiego, średnia ocen, ocena nauczyciela przedmiotów zawodowych lub pracodawcy oraz ogólna ocena wychowawcy. Zgodnie z założeniami projektu wyłoniono 10 osób kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych oraz 10 osób kształcących się w zawodzie fryzjer. Dodatkowo ustalono listę rezerwową. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie rozpoczną cykl zajęć przygotowujących do mobilności. Będą to zajęcia językowo-kulturowe, przygotowanie pedagogiczne oraz szkolenie bhp. Do udziału w zajęciach zapraszamy również osoby z listy rezerwowej. Przypominamy, że warunkiem wyjazdu do Anglii jest uczestnictwo w 90% zajęciach.