Terminy rekrutacji

(obowiązują absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych)

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. Od 13 maja
do 25 czerwca 2019 r.
Od 26 lipca
do 30 lipca 2019 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Od 21czerwca
do 25 czerwca 2019 r.
…………………….
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. Do 28 czerwca 2019 r Do 5 sierpnia 2019 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 16 lipca 2019 r 21 sierpnia 2019 r.
6 Wydawanie skierowań na badania lekarskie. Od 16 lipca 2019 r.

do 18 lipca 2019 r.

Od 21 sierpnia 2019 r.

do 23 sierpnia 2019 r.

7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły a także orzeczenia lekarskiego o którym mowa w art. 134 ustawy Prawo oświatowe. Od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.
Od 21 sierpnia 2019 r.

do 29 sierpnia 2019 r.

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 25 lipca 2019 r.  30 sierpnia 2019 r.
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.