Terminy

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 18 maja
do 18 czerwca 2018 r.
Od 13 lipca
do 17 lipca 2018 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Od 22 czerwca
do 26 czerwca 2018 r.
…………………….
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Do 5 lipca 2018 r. Do 9 sierpnia 2018 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 6 lipca 2018 r. 10 sierpnia 2018 r.
5 Wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze szkoły. od 6 lipca 2018 r. od 10 sierpnia 2018 r.
6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do pojęcia praktycznej nauki zawodu. Od 6 lipca
do 12 lipca 2018 r.
do 13 sierpnia 2018 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13 lipca 2018 r. 14 sierpnia 2018 r.
8 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe.
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – najpóźniej do 16 lipca 2018 r. Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – najpóźniej do 20 sierpnia 2018 r.