Terminy rekrutacji

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności. do końca stycznia do końca stycznia
2 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego do końca lutego
3 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00 od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. do godz.15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. godz.15.00 ……………………………
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 24 czerwca 2020 r. do 29 lipca 2020 r.
6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 10 lipca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 13 lipca 2020 r. 17 sierpnia 2020 r
8 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 11 maja do 14 lipca 2020 r. od 22 lipca do 18 sierpnia 2020 r.
9 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz.15.00 od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. do godz.15.00
 10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  21 lipca 2020 r. do godz.14.00  24 sierpnia 2020 r. do godz.14.00
 11 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  21 lipca 2020 r.  24 sierpnia 2020 r.
 12 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.  do 22 lipca 2020 r.  do 25 sierpnia 2020 r.
 13  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  do 28 lipca 2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r.
 14 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
 15 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły