Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie realizuje projekt pt. „Doświadczenie zawodowe – kluczem do kariery” o nr 2018-1-PL01-KA102-048280, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Czas trwania projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2019 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie, którzy kształcą się lub ukończyli kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych. Do udziału w projekcie uczestnicy zostaną wybrani na drodze rekrutacji według wytyczonych kryteriów zgodnie z regulaminem rekrutacji.
W ramach projektu 25 uczestników weźmie udział w 4-tygodniowym stażu zawodowym w Klagenfurt, Austria. Planowany termin stażu: 3 marca 2019 r. – 30 marca 2019 r.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  1. Zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa”.
  2. Pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w sekretariacie.
  3. CZĘŚĆ A, CZĘŚĆ B oraz CZĘŚĆ E wypełnia kandydat/ka.
  4. CZĘŚĆ D wypełnia wychowawca.
  5. W przypadku ucznia/uczennicy Technikum Samochodowego CZĘŚĆ C wypełnia nauczyciel przedmiotów zawodowych.
  6. W przypadku młodocianych pracowników CZĘŚĆ C wypełnia pracodawca.
  7. W szczególnych przypadkach należy zwrócić się do pedagoga szkolnego o wypełnienie CZĘŚCI F.
  8. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 20 listopada 2018 r.
  9. Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy uzupełniającej nastąpi 23 listopada 2018 r.

Do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa