mgr Ewa Kałucka

Godziny dyżurów:

Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek


xx.xx – xx.xx xx.xx – xx.xx xx.xx – xx.xx xx.xx – xx.xx xx.xx – xx.xx

Informacje dla uczniów i rodziców

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 i ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

Uczniowie odbywają naukę zawodu w zakładach pracy w oparciu o indywidualne umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa powinna zostać podpisana między uczniem – pracownikiem młodocianym i pracodawcą, w obecności rodziców. Obowiązuje przy tym zasada dowolności wyboru zakładu pracy przez uczniów i ich rodziców. Uczeń dostarcza kopię umowy niezwłocznie po jej podpisaniu do kierownika szkolenia praktycznego.

TECHNIKUM SAMOCHODOWE

Uczniowie w III klasie odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze 1 dnia w tygodniu u pracodawców zewnętrznych – umowę z pracodawcą podpisuje Dyrektor szkoły. Uczeń może zaproponować miejsce odbywania zajęć praktycznych, które zostanie zweryfikowane przez kierownika szkolenia praktycznego. Również w III klasie uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową.