http://www.zstnr2.pop.pl/

:: Uwaga konkurs!
Wiadomość dodana przez: ewa (2017-12-02 13:50:48)

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w roku szkolnym 2017/2018

pierwszy etap (pisemny): 14.12.2017, godz. 9:00
drugi etap (ustny): 11.01.2018,  godz. 9:00


I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów technikum kontynuujących naukę języka angielskiego po szkole gimnazjalnej.
 • Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie.
 • Za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają nauczyciele języka angielskiego.
 • W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrekcja obu szkół i nauczyciele języka angielskiego.
Cele konkursu to:
 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim;
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych;
 • Wzbogacenie wiedzy o gramatyce, kulturze, geografii, literaturze, życiu codziennym w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.
II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA

Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły średniej oraz obejmuje tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny określony w programie nauczania.

III. PRZEBIEG KONKURSU
 • Konkurs odbywa się dwuetapowo.
 • Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora szkoły, jest odpowiedzialna za przebieg konkursu. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu dyrektor szkoły lub jego zastępca.
 • Pierwszy etap konkursu przeprowadzany jest w formie pisemnej,a drugi etap - w formie ustnej. Test leksykalno – gramatyczno – komunikacyjny przygotowują nauczyciele języka angielskiego pracujący w danych szkołach.
 • Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, a najlepsi uczniowie z każdej szkoły otrzymują nagrody.
 • Z przebiegu Konkursu zostaje sporządzony protokół.
Opracowały:
Małgorzata Nicewicz (Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie),
Anna Miklaszewska (Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie),
Magdalena Zielonka (Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie).adres tej wiadomości: http://www.zstnr2.pop.pl//news.php?id=2913