REGULAMIN TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU
„TWÓJ TALENT – TWOIM PRZYSZŁYM ZAWODEM”
„YOUR TALENT – YOUR FUTURE PROFESSION”

1. ORGANIZATOR
Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, inicjatywy Komisji Europejskiej „Discover Your Talent! European Vocational Skills Week 2018” przez
Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie
pod Honorowym Patronatem:

 • Prezydenta Miasta Chorzów,
 • Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
 • Dziekana Politechniki Śląskiej Wydział Transportu,
 • Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie,
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Gliwice,
 • przedsiębiorstwa Delta Plus w Chorzowie,
 • spółki Auto – Boss w Chorzowie.

2. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz ósmych i siódmych klas szkół podstawowych.

3. CELE KONKURSU

 • Promowanie szkolnictwa zawodowego jako słusznego wyboru ścieżki kształcenia wśród uczniów gimnazjów i szkół podstawowych oraz w środowisku lokalnym,
 • Odkrywanie umiejętności praktycznych,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów.

4. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs składa się z dwóch części:

 • Część I – obejmuje instruktaż wykonania zadania
  Zawodnicy przyglądają się czynnościom wykonywanym przez instruktorów (uczniów ZST Nr 2) i starają się je zapamiętać. Mogą przy tym zadawać pytania.
 • Część II – obejmuje wykonanie zadania
  Zawodnicy samodzielnie wykonują obserwowane wcześniej czynności, dążąc do uzyskania przedstawionego efektu.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół podstawowych.
 • Jedną szkołę może reprezentować maksymalnie dwanaście osób, w zależności od liczby wybranych kategorii konkursowych:
  • branża mechaniczna – do 2 uczestników,
  • branża samochodowa – do 2 uczestników,
  • branża piekarniczo-cukiernicza – do 2 uczestników,
  • branża fryzjerska – do 2 uczestników (uczestnicy proszeni są o przybycie wraz z modelkami – włosy do ramion lub dłuższe oraz przyniesienie przyborów do czesania włosów),
  • branża fotograficzna – do 2 uczestników (uczestnicy proszeni są o przyniesienie telefonu, którym wykonają zdjęcia),
  • branża krawiecka – do 2 uczestników.
 • Uczniowie przybywają do miejsca organizacji konkursu wraz z opiekunem oraz z podpisanym przez rodzica/opiekuna oświadczeniem.
 • Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą, pozostawić w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 w Chorzowie lub przesłać skan zgłoszenia na adres zstnr2@zstnr2.pop.pl

6. TERMINARZ KONKURSU

 • Zgłoszenia należy przesłać do 5 listopada 2018 r.
 • Konkurs odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godzinie 11.00 (prosimy o przybycie 15 minut wcześniej).

7. NAGRODY

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody I, II i III stopnia ufundowane przez:
  • Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach,
  • Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie,
  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział Gliwice,
  • przedsiębiorstwo Delta Plus w Chorzowie,
  • spółkę Auto – Boss w Chorzowie.
 • Komisja konkursowa może nie przyznać nagrody odpowiedniego stopnia.
 • Decyzje komisji konkursowej dotyczące przyznawanych nagród są ostateczne.

8. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KONKURSU
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników oraz wykonanych przez nich prac konkursowych niezależnie od zajętego przez uczestnika miejsca.

9. INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 241 01 29 lub pocztą elektroniczną zstnr2@zstnr2.pop.pl

Zachęcamy do przyprowadzenia zespołu kibiców, którzy zajmą miejsca na widowni.

Do pobrania: zgłoszenie, oświadczenie, regulamin