Zespół Szkół Technicznych jest głównym partnerem konkursu „Warsztat po godzinach” realizowanego przez Stowarzyszenie Majstersztyk przy dofinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół technicznych i zawodowych. Jego celem jest zaprojektowanie i wykonanie funkcjonalnego przedmiotu z wykorzystaniem materiałów nadających się do recyklingu.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KONKURSU „WARSZTAT PO GODZINACH”

 1. ORGANIZATOR
  Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Warsztat po godzinach „ dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach przez Stowarzyszenie Majstersztyk
 2. ADRESACI
  W rekrutacji do Konkursu Warsztat po godzinach mogą wziąć udział uczniowie szkół technicznych i zawodowych z miast: Bytom, Chorzów i Katowice, przy czym miejsce zamieszkania kandydatów może być inne.
 3. CELE REKRUTACJI
  Celem rekrutacji jest wyłonienie 4 Drużyn, które wezmą udział w Konkursie Warsztat po godzinach
 4. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI
  Każdy kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy załączony do niniejszej informacji. Dodatkowo kandydująca drużyna przygotowuje esej w formie video w którym przedstawi każdego członka/członkinię swojej drużyny.
  Do stworzenia videoeseju można wykorzystać: smartfon, aparat fotograficzny, kamera video, kamera cyfrowa, kamera internetowa, kamera samochodowa. Maksymalna długość nagrania to 10 minut.Nagranie wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: majstryrobo@gmail.com do 24 września 2018
 5. OCENA ZGŁOSZEŃ I WYBÓR DRUŻYN KONKURSOWYCH
  Uczestników wybierze pięć osób ze Stowarzyszenia Majstersztyk w demokratycznym głosowaniu na podstawie: videoeseju oraz rozmowy telefonicznej z wychowawcą.
  Na ocenę videoeseju składać się będzie: treść, zaangażowanie, pomysł na formę realizacji.Ocenie nie będzie podlegać wygląd ucznia/uczennicy, oceny z przedmiotów, sytuacja rodzinna i finansowa. Członkowie Stowarzyszenia dokonujący wyboru nie mogą być spokrewnieni z uczniami i uczennicami biorącymi udział w rekrutacji.Organizator mailowo powiadomi kandydujące drużyny o tym, czy zakwalifikowały się do Konkursu do 26.09.2018

  REGULAMIN KONKURSU „WARSZTAT PO GODZINACH”

  1. ORGANIZATOR
   Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Warsztat po godzinach „ dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach przez Stowarzyszenie Majstersztyk
  2. ADRESACI KONKURSU
   Konkurs skierowany jest do osób, które są uczniami szkół technicznych i zawodowych z miast: Bytom, Chorzów i Katowice.
  3. CELE KONKURSU
  • stworzenie i promocja autorskich prac wykorzystujących ideę upcyklingu;
  • integracja drużyn;
  • kształtowanie postawy ekologicznej, odpowiedzialności za środowisko wśród mieszkańców Górnego Śląska;
  • wyrabianie dobrych nawyków i praktyk związanych z ograniczeniem emisji spalin, recyklingiem i segregacją surowców wtórnych;
  • wskazywanie na potencjał i możliwości rozwoju kierunków zawodowych i technicznych;
  • promowanie świadomości ekologicznej w zakładach pracy.
  1. SŁOWNIK

  Drużyna – 4 uczniowie/uczennice + opiekun; osoby które zakwalifikowały się na etapie rekrutacji do konkursu

  Uczestnik – uczestnik konkursu, członek Drużyny

  Karta uczestnictwa w konkursie – formularz zgłoszeniowy każdego Uczestnika z potrzebnymi danymi osobowymi

  Oświadczenie zgody na udział w konkursie – zgoda na udział w konkursie podpisana przez prawnego opiekuna lub, jeśli Uczestnik jest pełnoletni, osobiście

   

  1. PRZEBIEG KONKURSU|
   Konkurs składa się z trzech części:
  • Część pierwsza – obejmuje instruktaż wykonania zadania
  • Część druga –obejmuje wykonanie zadania i jej monitoring
  • Część trzecia- obejmuje wystawę finałową i wyłonienie laureatów
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół technicznych i zawodowych
  • W konkursie mogą wziąć udział drużyny, które zakwalifikowały się na etapie rekrutacji do konkursu
  • Jedną drużynę mogą reprezentować 4 osoby + opiekun. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są zmiany personalne w Drużynach w trakcie trwania konkursu, jednak muszą one zostać zgłoszone i uzgodnione z Organizatorem
  • “Kartę uczestnictwa w konkursie” należy przesłać w formie skanu na adres stowarzyszeniemajsterszty@gmail.com lub, w wyjątkowych przypadkach po konsultacji z Organizatorem, można wręczyć ją osobiście w dniu otwarcia konkursu dnia 28.09.2018
  • Drużyny przybywają do miejsc organizacji konkursu wraz z opiekunem oraz podpisanym przez rodzica/opiekuna “Oświadczeniem zgody na udział w konkursie” (jeśli uczestnik jest pełnoletni -podpisanym osobiście)
  • Drużyny biorą udział w cyklu spotkań z ekspertami
  • Drużyny, przy wsparciu Organizatorów, dokumentują swoje działania podczas trwania Konkursu
  • Wszyscy członkowie Drużyny są obecni podczas prezentacji swojej pracy konkursowej w dniu Finału Konkursu

   

   

  7. PRACA KONKURSOWA

  Aby praca konkursowa została przyjęta do oceny Komisji Konkursowej musi spełnić następujące warunki:

  • przedmiot wpisuje się w ideę upcyklingu
  • do jego stworzenia zostały wykorzystane bezpieczne w materiały nadające się do recyklingu
  • wykonany przedmiot ma charakter użytkowy
  • przy jego wykonaniu zadbano o estetyczny wygląd
  • przedmiot jest bezpieczny w użytkowaniu i nie jest szkodliwy dla otoczenia
  • przedmiot w swojej wymowie nie jest obraźliwy
  • przedmiot został zaprojektowany i stworzony przez członków Drużyny, przy wsparciu opiekuna Drużyny, bez czynnej pomocy osób trzecich. Dopuszcza się konsultację z osobami trzecimi w tym z ekspertami zaproszonymi na spotkania w ramach Projektu Warsztat po godzinach
  • Drużyna dostarczyła gotową pracę konkursową Organizatorom do 19.11.2018

  8. TERMINARZ KONKURSU

  • Zgłoszenia Drużyn do Konkursu należy przesyłać do 24.09.2018
  • Konkurs będzie trwał od 28.09.2018 do 30.11.2018
  • Dzień otwarcia Konkursu: 28.09.2018
  • Spotkania z ekspertami: 08.10.2018-26.10.2018
  • uczestnicy zobowiązani są do: wykonania pracy konkursowej do 19.11.2018
  • Ocena prac przez Komisję Konkursową: do 22.11.2018
  • Finał Konkursu w Galerii Sztuki Współczesnej BWA Katowice: 30.11.2018

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w uzasadnionych przypadkach

  9.WYBÓR LAUREATÓW I NAGRODY

  • Na całkowitą ocenę prac konkursowych składa się: ocena stopnia funkcjonalności przedmiotu, użycie surowców wtórnych, estetyka przedmiotu, nowatorskość rozwiązań, stopień zaangażowania uczestników w pracę zespołową, spotkania, dokumentację swoich działań podczas trwania projektu
  • Do składu Komisji Konkursowej przez Organizatora zostaną powołane osoby: niespokrewnione z uczestnikami Konkursu, nie będące pracownikami szkół które posiadają reprezentanta w konkursie, nie są członkami Stowarzyszenia Majstersztyk – Organizatora konkursu, które na bazie swojego doświadczenia lub wykształcenia będą w stanie rzetelnie wypełnić obowiązki związane z oceną prac konkursowych
  • Przed rozpoczęciem obrad Komisji Konkursowej Organizatorzy zrelacjonują działania każdej z Drużyn i stopień zaangażowania uczestników w pracę zespołową, spotkania i dokumentację swoich działań podczas trwania projektu
  • Każdy członek zwycięskiej drużyny otrzyma voucher na 100 zł na zakup wybranej przez siebie odzieży lub sprzętu do pracy. Wszystkie drużyny dostaną upominki od Partnerów Projektu
  • Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące przyznawanych nagród są ostateczne
  • Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi podczas Finału Projektu w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

  10. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KONKURSU

  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku Uczestników oraz wykonanych przez nich prac konkursowych niezależnie od zajętego przez Uczestników miejsca

  11. INFORMACJE DODATKOWE

  Każdy z Uczestników Drużyn, które zakwalifikują się do konkursu otrzyma przy rejestracji welcomepack zawierający: pendrive z materiałami na temat projektu + torbę sportową

  Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną na adres:  stowarzyszeniemajstersztyk@gmail.com