Zasady rekrutacji do Technikum Samochodowego dla absolwentów gimnazjum.

I. Zasady ogólne

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Technicznych nr 2 odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego, tzn. absolwenci gimnazjum powinni zalogować się na stronie www.slaskie-pogim.edu.com.pl i wybrać właściwy typ szkoły. Kandydat do naszej szkoły przyjmuje do wiadomości ten sposób rekrutacji i akceptuje jego wynik.

 1. O przyjęciu do Technikum Samochodowego Zespołu Szkół Technicznych nr 2, decyduje ilość zdobytych punktów.
  2. Ilość miejsc: 42 w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 11 w zawodzie technik mechanik i 11 w zawodzie technik fotografii i multimediów. .
  3. Kandydaci starający się o przyjęcie do Technikum Samochodowego mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów.
  4. Na ilość przyznanych punktów wpływ mają następujące elementy:
 • wynik egzaminu kompetencji przeprowadzanego po ukończeniu gimnazjum – maksymalnie 100 punktów;
 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 7 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 5 punktów
 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów
 • dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 7 punktów
 • dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 5 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 3 punkty
 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – 4 punkty
  a) krajowym – 3 punkty
  a) wojewódzkim – 2 punkty
  a) powiatowym – 1 punkt

W przypadku kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o ktorych mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

II. Szczegółowe zasady przyznawania punktów

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Najwyższa ocena z
biologii, chemii, fizyki lub geografii
dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Najwyższa ocena z
informatyki lub techniki
dopuszczający – 2 punkty 18 punktów
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 7 punktów
Punkty za osiągnięcia wykazane na świadectwie ukończenia gimnazjum

 1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów
 2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 7 punktów
 3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim – 5 punktów
 4. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów
 5. dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 7 punktów
 6. dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 5 punktów
 7. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 punktów
 8. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 5 punktów
 9. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarneg o zasięgu wojewódzkim – 3 punkty
 10. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  a) międzynarodowym – 4 punkty
  a) krajowym – 3 punkty
  a) wojewódzkim – 2 punkty
  a) powiatowym – 1 punkt

W przypadku kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o ktorych mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

18 punktów
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 3 punkty
W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

5) języka obcego nowożytnego (w przypadku zwolnienia z egzaminu na poziomie podstawowym) oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

100 punktów.
Egzamin gimnazjalny.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego ( 100% x 0.2 = 20 pkt ),
b) historii i wiedzy o społeczeństwie ( 100% x 0.2 = 20 pkt ),
c) matematyki ( 100% x 0.2 = 20 pkt ),
d) przedmiotów przyrodniczych ( 100% x 0.2 = 20 pkt )
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ( 100% x 0.2 = 20 pkt )

100 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów

W przypadku alternatywnych zajęć edukacyjnych pod uwagę bierze się zajęcia z których kandydat uzyskał wyższą ocenę.

Kandydaci przyjęci do Technikum Samochodowego dostarczą do sekretariatu szkoły:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
 • 2 podpisane zdjęcia.