Regulamin konkursu fotograficznego
„FOTOGRAFUJ ZAWODOWO!”
 1. ORGANIZATORZY
  Organizatorami konkursu fotograficznego „Fotografuj zawodowo!” są:

  • Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie,
  • Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie.

  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

 2. ADRESACI KONKURSU
  Konkurs skierowany jest do osób uczących się zawodu, w szczególności do uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej, technikum oraz do młodocianych pracowników.
 3. CELE KONKURSU
  Celem konkursu jest:

  • upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
  • propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,
  • rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej,
  • popularyzacja kształcenia zawodowego.
 4. PRACE KONKURSOWE
  • Przedmiotem konkursu są fotografie spójne z hasłem „Fotografuj zawodowo!”, czyli związane z wykonywaniem pracy zawodowej lub kształceniem zawodowym. Fotografie mogą przedstawiać m.in.:
   • młodocianych pracowników/uczniów przy pracy,
   • miejsca pracy,
   • narzędzia wykorzystywane w pracy.
  • Możliwe jest nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych w formie elektronicznej, przy czym dopuszcza się kadrowanie oraz korektę polepszającą jakość zdjęć np.: wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie.
  • Fotografie nie mogą zawierać żadnych treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, tj. w szczególności stanowić cudze dzieło użyte bez zgody osoby uprawnionej, nawoływać do przemocy, nienawiści rasowej, zawierać pornografię, obrażać uczucia religijne itp. W stosunku do osób uwidocznionych na zdjęciu należy dysponować ważną zgodą wyrażoną na piśmie lub ustnie na użycie ich wizerunku.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
  • Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kalucka@gmail.com, wpisując w tytule wiadomości „Fotografuj zawodowo!”, a w treści wiadomości wpisać imięnazwiskowiekszkołę oraz/lub miejsce pracy.
  • Prace konkursowe można również dostarczyć osobiście na dowolnym nośniku (pendrive, płyta CD) do pani Ewy Kałuckiej (Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie).
 6. TERMINARZ KONKURSU
  • Prace konkursowe należy przesłać do 11 lutego 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 23 lutego 2018 r.
 7. OCENA PRAC
  Prace konkursowe zostaną ocenione pod względem:

  • merytorycznym – zgodność wykonanej pracy z tematyką,
  • oryginalności – pomysłowość przedstawionego tematu,
  • wizualnym – wrażenia estetyczne.

  Decyzje Jury są ostateczne.

 8. NAGRODY
  Laureaci Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca.
 9. WYKORZYSTANIE NADESŁANYCH PRAC
  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikację.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji kształcenia zawodowego oraz kształtowania pozytywnego wizerunku pracy zawodowej.
  • Publikacja może dotyczyć materiałów drukowanych, plakatów, banerów reklamowych, publikacji na stronach internetowych i w portalach społecznościowych. Przekazanie praw do publikacji nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
 10. INFORMACJE DODATKOWE
  Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Ewy Kałuckiej, tel. 32 2410129.