Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, klas 3 gimnazjów oraz uczniów szkół średnich
do udziału w grze miejskiej
„Chorzowianie dla Niepodległej.
100 listów na 100 lat niepodległości, czyli patroni chorzowskich szkół oraz wybitni chorzowianie
piszą listy do młodzieży.”

Gra odbędzie się 18 października 2018 r., start o godz. 9.00
w budynku Zespołu Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie przy ulicy Powstańców 6a.

 

Regulamin gry miejskiej
„Chorzowianie dla Niepodległej.
100 listów na 100 lat niepodległości, czyli patroni chorzowskich szkół oraz wybitni chorzowianie piszą listy do młodzieży.”

I. Organizator
1. Głównym organizatorem gry miejskiej jest Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie przy ul. Powstańców 6a.
2. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie punktów kontrolnych na terenie miasta Chorzów oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu i zakończenia.

II. Partnerzy
· Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej, ul. Katowicka 64, 41-500 Chorzów,
· Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. Dąbrowskiego 36, 41-500 Chorzów,
· IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie, ul. Dąbrowskiego 34,
41-500 Chorzów.

III. Zasady gry
1. Gra miejska odbędzie się 18 października 2018 r. w godzinach od 9-14.
2. Celem gry jest przybliżenie jej uczestnikom informacji o patronach wybranych chorzowskich szkół i ważnych postaciach związanych z Chorzowem.
3. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty.
4. Udział w grze jest bezpłatny.
5. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
6. Odpowiedzialność cywilno-prawną za uczestników gry ponosi opiekun zespołu.
7. W przypadku naruszenia przez uczestnika niniejszego regulaminu, utrudniania gry innym uczestnikom lub niewłaściwego zachowania organizator ma prawo wykluczenia go z gry.

IV. Uczestnicy gry i zgłoszenia
1. Warunkiem uczestnictwa w grze jest zgłoszenie oraz rejestracja zespołu liczącego od 3 do 4 osób w wieku od 13-19 lat.
2. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Zespole Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie przy ul. Powstańców 6a lub odsyłając kartę zgłoszenia do 16 października 2018 r. pocztą elektroniczną na adres zstnr2@zstnr2.pop.pl
3. W dniu gry do godziny 8.45 należy potwierdzić udział w grze w punkcie startowym znajdującym się na terenie Zespołu Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a.
4. Każdy zespół podczas rejestracji zostanie poinformowany o szczegółach gry, jej zasadach oraz punktacji.
5. Poprzez rejestrację uczestnik akceptuje regulamin gry oraz wyraża zgodę na:
· przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia gry;
· opublikowanie przez organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika.
6. W trakcie gry członkowie poszczególnych zespołów nie mogą się rozdzielać.
7. Gra rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00. Na przemierzenie całej trasy i rozwiązanie zadań uczestnicy mają 3 godziny. Każdy zespół otrzyma kartę drużyny. Karta będzie podstawą podliczenia punktów na mecie.

V. Zwycięzcy gry
1. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu około godziny 13. Zespoły, które nie zmieszczą się w regulaminowym czasie, nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.
2. Zwycięzcy gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali, wykonując zadania w poszczególnych punktach kontrolnych. Zwycięzcą gry zostanie zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej organizatora www.zstnr2.pop.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatora.

Pliki do pobrania:
zgłoszenie, oświadczenie, regulamin